טעויות כתיב ונרדפות

jhho nuav hayim moshe chayim חים משה מושה