עמוד זמר:

yhyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

טעויות כתיב ונרדפות

yhyyyyyyyyyyyyyyyyyyy